Hirdetmények, Állásajánlatok, Közlöny

Pályázati hirdetmény a 2. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására

Szarvas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2. számú – egy településrészt érintő, 2017.05.01. napjától tartósan betöltetlen, jelenleg helyettesítéssel ellátott – körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására.


Működtetés formája:

Előnyben részesül a vállalkozói jogviszonyban történő feladatellátás, de megoldható közalkalmazotti jogviszonnyal is. A feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel jár. Tartósan betöltetlen körzetként a pályázó letelepedési támogatást igényelhet. Az önkormányzat szolgálati lakást, valamint felújított és felszerelt rendelőt biztosít.

Pályázati feltételek:

  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  • büntetlen előélet,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • Magyar Orvosi kamarai tagság igazolása,
  • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
  • a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.04.30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.05.16.

A munkakör betöltésének időpontja: 2019.06.01.

A pályázat benyújtásának módja:

Egy példányban postai úton  Babák Mihály polgármesternek  (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni „Gyermekorvosi pályázat 2. számú körzetre”.

További információt Dr. Melis János címzetes főjegyző nyújt a 66/311-122-es telefonszámon.

Babák Mihály sk. polgármester
Dr. Melis János sk. címzetes főjegyző